این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
رییس همایش
دکتر محمدرضا علی گودرز
دبیر علمی
دکتر کریم مقصودی
دبیر همایش
دکتر مجید شاه قلی
دبیر اجرایی
دکتر ولی اله پناهی زادهفایل های مورد نیاز

پوستر همایش