این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: هزینه های کنفرانس


هزینه های شرکت در کنفرانس
ردیف عنوان هزینه(تومان)
1 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه اساتید و اعضای هیات علمی و داوطلبان آزاد. 200.000
2 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه دانشجویان. 150.000
3 شرکت در همایش با ارایه مقاله- از مقاله دوم به بعد( به ازای هر مقاله مازاد بر مقاله اول) 100.000
4 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجایی. 150.000
5 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی. 100.000
6 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه اساتید و اعضای هیات علمی که در دوره های قبلی همایش مقاله داشته اند. 150.000
7 شرکت در همایش با ارایه مقاله- ویژه دانشجویانی که در دوره های قبلی همایش مقاله داشته اند. 100.000
8 شرکت در همایش بدون ارایه مقاله- ویژه اساتید و اعضای هیات علمی و داوطلبان آزاد. 100.000
9 شرکت در همایش بدون ارایه مقاله- ویژه دانشجویان. 100.000

توجه: اگر شرکت کننده در همایش، همزمان از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجایی و یا از دانشجویان این دانشگاه باشد که در دوره های قبلی همایش مقاله ارایه داده است، مشمول تخفیف مضاعف نخواهد شد.فایل های مورد نیاز

پوستر همایش